Grenspark Groot-Saeftinghe

In het Grenspark Groot-Saeftinghe wordt op initiatief van acht samenwerkingspartners uit Vlaanderen en Zeeland en, met nadruk, samen met de inwoners en ondernemers uit de streek gewerkt aan de ontwikkeling van het gebied. Het doel is  de vitaliteit van het gebied te laten floreren. Twigt-om is gevraagd projectleider te zijn voor ontwikkeling van het concept en de realisatie van grensparkhuisje(s). Daarbij ligt de focus op circulaire bouw en samenwerking met de Streekholders (de inwoners en ondernemers uit het gebied). Daarnaast is ons gevraagd om ook de circulaire kansen voor het totale grenspark te verkennen.

Voor meer informatie: Hannah Meerhof-Twigt

Luchtfoto Grenspark
Denys

Visie duurzaamheid Denys

Voor aannemersbedrijf Denys uit Moerdijk werkt Twigt-om samen met de medewerkers van Denys aan een visie voor duurzaamheid. Vanuit het intrinsieke verlangen om bij te dragen aan een duurzame toekomst zoekt Denys naar organisatorische en praktische mogelijkheden om duurzaamheid veel meer in te bedden in de organisatie. In aanbestedingen telt een duurzame aanpak steeds zwaarder mee, vaak wordt dit getoetst aan CO2 en stikstofuitstoot. Maar een toekomstbestendige aanpak gaat verder: het gaat om het begrijpen van de problematiek, het meekrijgen van bestuur en medewerkers en weten wat de klant nodig heeft.

Voor meer informatie: Annemieke Doomen

Gemeente Veere, verandermanagement

Gemeente Veere heeft aan Twigt-om de vraag gesteld mee te denken in het afstemmen van de organisatie op de sterk veranderende omgeving, zoals burgerparticipatie en de komst van de omgevingswet. Hoe kunnen wij ons als organisatie en als medewerkers voorbereiden op de nieuwe vragen die de maatschappij aan ons gaat stellen? Zoals bij andere projecten was ook in dit project het streven om de wijsheid van de groep te benutten om samen een nieuwe richting uit te zetten.

Voor meer informatie: Wim Twigt

 

Veere

Bron foto: www.beeldbank.zeeland.nl, Ben Seelt

Euregiotuinen
foto: omroep Zeeland

Park Euregiotuinen

De voormalige Euregiotuinen in Oostburg worden door Van Damme Recreatie opnieuw ontwikkeld, nu onder de naam Regiopark. Samen met de familie Van Damme hebben wij voor het Regiopark een visie en concept voor het regiopark gemaakt die past bij de kracht van het gebied. Het ontwerp bestemmingsplan is momenteel in de afrondende fase, daarna volgt de planuitwerking.

Voor meer informatie: Wim Twigt

 

 

Circulair beleven

CIRCULAIR BOUWEN VOOR DE VERBLIJFSRECREATIE “EEN KANSRIJKE ONTWIKKELING”.

Het Programma Circulair Beleven loopt van 2017 tot 2020. Dit programma is een samenwerking tussen Provincie Zeeland, Economische Impuls Zeeland, het Kenniscentrum Kusttoerisme, Hiswa/Recron. Namens Economische Impuls Zeeland is Twigt-om ingeschakeld als projectmanager. We hebben zo’n vijftig recreatie ondernemers benaderd en kennis laten maken met de principes rond circulair bouwen. Daarvan zijn vijftien recreatieondernemers, samen met hun toeleveranciers en adviseurs, daadwerkelijk aan de slag gegaan met circulair bouwen. Om in de kosten tegemoet te komen zijn er vouchers voor de ondernemers beschikbaar gesteld.  Daarnaast hebben wij gedurende dit proces in samenwerking met de projectgroep een aantal inspiratiebijeenkomsten en excursies georganiseerd.

Voor meer informatie: Hannah Meerhof-Twigt

Interreg 2 Zeeën project FACET

Het Interreg 2 Zeeën project FACET stimuleert toeristische ondernemers om circulaire oplossingen toe te passen binnen hun bedrijf zodat er nieuwe duurzame verdienmodellen ontstaan. Samen met partners uit Vlaanderen, Nederland, Engeland en Frankrijk zoekt FACET naar circulaire toepassingen op het gebied van water, afval, gezamenlijke inkoop, circulaire accommodaties, duurzame verpakking en (hernieuwbare) energie.

Economische Impuls Zeeland heeft aan Twigt-om gevraagd om, vanuit FACET en in samenwerking met de ZMf, een viertal Value Chain Meetings te faciliteren en begeleiden voor ondernemers in de vrijetijdssector. Het doel van deze bijeenkomsten is het ontsluiten van de waardeketen van ondernemers en hun stakeholders om zo circulaire kansen in beeld te brengen.

Voor meer informatie: Hannah Meerhof-Twigt

Zeeuws Deltaplan Zoet Water

De provincie Zeeland werkt samen met betrokken partijen aan het Zeeuwse Deltaplan Zoet Water. Het project is opgestart om ontwikkelingen en opgaven voor zoet water voor Zeeland te inventariseren en heeft met name als doel om perspectief te zoeken: waar liggen kansen en opgaven en hoe gaan we deze kansen concretiseren? Er zijn veel zorgen over de beschikbaarheid van zoet water in de (nabije) toekomst, er is veel informatie, er zijn veel meningen, plannen en ideeën, maar het mist nog aan structuur, samenhang en vooral ook een goede onderbouwing. Uiteindelijk wordt helder wat partijen essentieel vinden voor de strategie voor de korte en lange termijn. Twigt-om is ingeschakeld als penvoerder en kartrekker voor een aantal bouwstenen van het zoetwaterprogramma.

Voor meer informatie: Annemieke Doomen

Luchtfoto Zeeland
Riet

Het Robuust Watersysteem

De opwarming van de aarde en de bijbehorende zeespiegelstijging vragen een andere visie op waterbeheer.

Het Robuust watersysteem is een samenwerking van Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Dow, Waterschap Scheldestromen, gemeente Terneuzen, Staatsbosbeheer, ZLTO, Evides, Hogeschool Zeeland en North Seaports. De opgave was het zo optimaal mogelijk benutten van regionaal water. Daarbij is tevens een verkenning uitgevoerd naar de meerwaarde van een robuust watersysteem voor andere functies, zoals natuur, landbouw en recreatie. Inmiddels loopt er een pilot waarin Dow, in samenwerking met Waterschap Scheldestromen en Evides, een onderzoek uitvoert naar het benutten van brak polderwater. Twigt-om heeft een bijdrage geleverd aan de verkenning, de organisatie en het faciliteren van het proces.

Voor meer informatie: Wim Twigt

Duurzame mobiliteit Zeeland

De dorpen in Zeeland hebben te maken met een mobiliteitsuitdaging. Om deze reden zijn Sander Hoogewoning en Hannah Twigt het deelauto project in Wolphaartsdijk gestart. Inmiddels doen zij dit namens de dorpsvereniging van Wolphaartsdijk in samenwerking met Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland en Kia Garage Vermeulen. Het streven is om in 2020 vier elektrische deelauto’s in Wolphaartsdijk te plaatsen.

Het uitgangspunt is om de auto zoveel mogelijk van en voor het dorp in te zetten. Naar alle mogelijke manieren van samenwerking wordt gekeken. Van het schoonmaken van de auto tot het ontsluiten van kansen voor de toerist, de basisschool, sportverenigingen en de lokale ondernemer.

Het project loopt nu ruim een jaar en wordt tot op heden erg positief ontvangen op het dorp. Na de informatie avond van 8 oktober 2019 is er dan ook besloten om verder met elkaar in gesprek te gaan over hoe we de deelauto’s in 2020 kunnen gaan realiseren.

Meer weten?  Neem dan even contact op met Hannah Meerhof-Twigt

Lees ook het artikel in de PZC dat hierover verscheen.

weg
landschap

Zero Waste Zeeland

Zero waste Zeeland is een Zeeuws platform waar we met elkaar in gesprek gaan over afvalvermindering- en voorkoming binnen de provincie. Onze missie is om bewustwording en activatie rondom het afval probleem te versnellen.

Het platform is zowel on- als offline actief. Op Facebook hebben wij een openbare pagina en een pagina speciaal voor leden. Op beide worden tips en tops gedeeld omtrent afvalpreventie in het huishouden. Ook op Instagram laten we graag voorbeelden zien van handige en alledaagse tips om je huis zo vrij mogelijk van afval te houden.

Naast social media zijn wij ook actief als spreker, organiseren we meet-ups en schuiven we graag aan tafel met overheid en MKB om samen te kijken naar oplossingen die goed toepasbaar zijn in de praktijk.

Voor meer informatie: Hannah Meerhof-Twigt.